Бүтээгдэхүүн

- Электрод

Нарийвчлал, үзүүлэлт

Үнэ: 90,000 төгрөг