Зөвлөх үйлчилгээ

Манай байгууллага  нь   Хүнсний  хими, эрүүл ахуйн лаборатори, Мал эмнэлэг ариун цэврийн  лаборатори , Хорио цээрийн лаборатори, Эмийн хяналтын лаборатори,  Барилгын материалын лаборатори, Усны шинжилгээний  лабораториудад    “Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага  ISO MNS 17025 стандарт”-н дагуу Лабораторийн менежмент, Итгэмжлэлийн   чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээг  үзүүлж  эхлээд байна.  Бид тухайн салбартаа ажилладаг, туршлагатай , мэргэшсэн   зөвлөх мэргэжилтнүүдээр дамжуулан  энэхүү үйлчилгээг хүргэж байна. 

Дээрх стандартын дагуу дараах чиглэлүүдээр зөвлөх үйлчилгээг хүргэнэ.

Ажлын орчин бүрдүүлэх, хэрэгцээт бараа материалыг тодорхойлох чиглэлээр

  • Лабораторийн  дотоод  зохион байгуулалтын  зураглал хийх, агааржуулалтын  урсгал, зохион байгуулалтыг зөвлөх
  • Хийгдэх шинжилгээний дагуу шаардлагатай тавилга хэрэгсэл , тоног төхөөрөмж, жижиг хэрэгсэл, урвалжийн жагсаалт , техникийн үзүүлэлт тодорхойлох , төсөв  боловсруулах  
  • Тоног төхөөрөмжүүдийн байрлал, түүнээс шалтгаалах зураглалыг хийх

Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлэээр

  • Холбогдох  шинжилгээний  стандарт аргуудын жагсаалт бэлтгэх
  • Шинжилгээний стандартын дагуу  Стандарт  арга зүй  боловсруулах, гаргаж өгөх
  • Лабораторийн удирдлагын тогтолцооны холбогдох  журам , үйл ажиллагааны   бичиг баримтууд боловсруулах

Боловсон хүчин, сургалтын чиглэлээр

  • Ажиллах боловсон хүчний талаарх ерөнхий зөвлөмж
  • Лабораторийн ажилагсадын ажлын байрны тодорхойлолт   боловсруулах
  • Хамааралтай сургалт,  семинарын мэдээллүүдийн , чиглэлүүдийг өгөх